ΠΟΙΗΜΑ ~ ΠΙΝΑΚΕΣ

Διάγραμμα διασυνδέσμων (περιέχει συνδέσμους)

Ποίημα

A0001 ΠΟΙ Τοῦ<ἄρθρ.> κύκλου τὰ<ἄρθρ.> γυρίσματα ποὺ<ἀντ.> ἀνεβοκατεβαίνου

Επιλέγοντας τον αριθμό στίχου, στο αριστερό μέρος, μπορούμε να μεταβούμε στο ριμάριο ή να ενημερωθούμε για τον αριθμό των λέξεων του στίχου.
Επιλέγοντας μια από τις λέξεις του στίχου μπορούμε να μεταβούμε είτε στο συμφραστικό πίνακα είτε στον πίνακα λέξεων-λημμάτων και λεξικών μορφών είτε στον αντίστροφο πίνακα λέξεων.
Σε κάθε περίπτωση μεταβαίνουμε στο σημείο εκείνο του πίνακα που αναφέρεται στη λέξη (ή το στίχο) που επιλέξαμε.

Συμφραστικός Πίνακας

Α0686 ΦΡΟ καὶ στέκουν εἰς τσὶ γειτονιὲς καὶ παρατραγουδοῦσι, // ἀνέγνοιαστοι κι

Επιλέγοντας μια από τις λέξεις με έντονα γράμματα μπορούμε να μεταβούμε είτε στο ποίημα είτε στον πίνακα λέξεων-λημμάτων και λεξικών μορφών είτε στον αντίστροφο πίνακα λέξεων.
Σε κάθε περίπτωση μεταβαίνουμε στο σημείο εκείνο του πίνακα που αναφέρεται στη λέξη (ή το στίχο) που επιλέξαμε.
Τα σύμβολα  <<  και  >>  στο κάτω μέρος των αρχείων του συμφραστικού πίνακα οδηγούν τον αναγνώστη στο αμέσως προηγούμενο ή το αμέσως επόμενο αρχείο. Το σύμβολο  …  κάτω από τη τελευταία λέξη-κλειδί ενός αρχείου του συμφραστικού πίνακα προειδοποιεί τον αναγνώστη ότι οι παραπομπές της ίδιας λέξης-κλειδί συνεχίζουν και στο αμέσως επόμενο αρχείο.

Πίνακας Λέξεων-Λημμάτων και Λεξικών Μορφών

   ἄ <σύνδ.>
       βλ. ἄν

   ἀγαληνά <ἐπίρ.> (2)
       ἀγαληνά 2

Επιλέγοντας μια από τις λεξικές μορφές μπορούμε να μεταβούμε στο συμφραστικό πίνακα και στο σημείο εκείνο όπου αναφέρεται για πρώτη φορά η λέξη που επιλέξαμε.

Ριμάριο

  ΑΔΑ (2)

      φανερά <ἐπίρ.> ‘δα      σκοτεινάδα      Δ0108ΑΡΕ
      φρονιμάδα      κουζουλάδα      Γ0774ΠΕΖ

Επιλέγοντας έναν από τους αριθμούς στίχων που εμφανίζονται δεξιά μπορούμε να μεταβούμε στο ποίημα και στο στίχο εκείνο που επιλέξαμε.

Αριθμός Λέξεων ανά Στίχο

Στο “Ποίημα” αν πατήσουμε τον αριθμό ενός στίχου, μας επιστρέφει τον αριθμό των λέξεων στον στίχο που έχουμε επιλέξει.
Αντίστροφος Πίνακας Λέξεων
Στον πίνακα αυτόν οι λεξικές μορφές καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά που αρχίζει από το τέλος τους. Οι τύποι που λήγουν σε απόστροφο δίνονται στην αρχή του πίνακα. Στην περίπτωση των ομόγραφων λεξικών μορφών έχει προταχθεί, για μεγαλύτερη οπτική διαφάνεια, ο γραμματικός προσδιορισμός.

Συχνότητα Λέξεων-Λημμάτων

Ο πίνακας λέξεων-λημμάτων δίνει όλα τα λήμματα με φθίνουσα σειρά συχνότητας.
Δεν υπάρχουν διασυνδέσεις ανάμεσα σε αυτόν και τους υπόλοιπους λεξιλογικούς πίνακες.

Συχνότητα Λεξικών Μορφών

Ο πίνακας λεξικών μορφών δίνει όλες τις λεξικές μορφές με φθίνουσα σειρά συχνότητας.
Δεν υπάρχουν διασυνδέσεις ανάμεσα σε αυτόν και τους υπόλοιπους λεξιλογικούς πίνακες.

Λέξεις Ρίμας

Εδώ δίνονται αλφαβητικά όλες οι λεξικές μορφές (και οι “λεξικές ενότητες”, όπως καρδιά μου) που συμμετέχουν στη ρίμα, μαζί με την ολική τους συχνότητα στη ρίμα. Σε παρένθεση δίνονται ως υποσύνολα οι συχνότητες για τη συμμετοχή της εκάστοτε λεξικής μορφής στον πρώτο ή το δεύτερο στίχο στο δίστιχο (δηλ. στους μονούς ή τους ζυγούς στίχους). 

Δεν υπάρχουν διασυνδέσεις ανάμεσα σε αυτόν και τους υπόλοιπους λεξιλογικούς πίνακες.

Αριθμός Λέξεων ανά Στίχο και ανά Δίστιχο

Ο πίνακας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία που αφορούν ολόκληρο τον Ερωτόκριτο, και τα αντιπαραθέτει με τις αντίστοιχες μετρήσεις από τη Θυσία του Αβραάμ, διευκολύνοντας τη σύγκριση. Επίσης δίνονται στατιστικά στοιχεία για το καθένα από τα πέντε μέρη του Ερωτόκριτου. Τα στατιστικά στοιχεία συμπληρώνονται με γραφικές παραστάσεις.
Δεν υπάρχουν διασυνδέσεις ανάμεσα σε αυτόν και τους υπόλοιπους λεξιλογικούς πίνακες.